Τρισδιάστατο Σύστημα Αυτοματισμού Leica PowerGrade 3D με χρήση Γεωδαιτικού Σταθμού Leica Powertracker. Το Σύστημα εγκαταστάθηκε σε Grader CAT140H.

Η ψηφιακή μελέτη του έργου (Digital Terrain Model) εισάγεται με USB stick στον υπολογιστή του Συστήματος 3D Panel. O Ρομποτικός Γεωδαιτικός Σταθμός (PowerTracker) ακολουθεί κάθε στιγμή το πρίσμα (Lock Prism). Ο Υπολογιστής συγκρίνει τη στιγμιαία πραγματική θέση του μαχαιριού με την επιθυμητή σύμφωνα με τη μελέτη. Η απόκλιση της πραγματικής από την επιθυμητή θέση εκμηδενίζεται, καθώς ο υπολογιστής δίνει εντολή στο μαχαίρι να ανέβει/κατέβει. Επίσης δίνει εντολή για το «συρτάρωμα» του Μαχαιριού (Sideshift). Η μία πλευρά του μαχαιριού ελέγχεται από το υψόμετρο (πρίσμα-PowerTracker) και η άλλη από το κλισίμετρο του μαχαιριού. Τα πλεονεκτήματα του Συστήματος 3D TPS είναι η ακρίβεια (+/- 1cm), η ταχύτητα και η εξοικονόμηση υλικού, καυσίμων και προσωπικού (εργάτες/τοπογράφοι). Στη διάταξη αυτή μπορεί να αντικατασταθεί το πρίσμα με έναν δέκτη GPS. Η διάταξη με GPS πλεονεκτεί στο ότι δε χρειάζονται αλλαγές στάσεων του Γεωδαιτικού Σταθμού.

Παρακολουθήστε Videos της εγκατάστασης: