Τοπογραφικός Εξοπλισμός

Εργοταξιακά GPS για Χωματουργικά και Καθοδήγηση Μηχανημάτων

Total Station – Γεωδαιτικός Σταθμός
για Χωματουργικές εργασίες και Οδοποιία

Nedo F32 Builders’ Level Αυτόματος Χωροβάτης για Εργοταξιακή χρήση

180.00

Οπτικοί Χωροβάτες για Εργοταξιακή χρήση

Τρίποδες, Στυλαιοί, Σταδίες, Πρίσματα, Στόχοι, Τρικόχλια, Μπαταρίες, Φορτιστές, Τροχοί Μέτρησης