Special Projects

LEICA PAVESMART 3D σε WIRTGEN SP500 – COBURG, GERMANY

Σύστημα Αυτοματισμού Leica Pavesmart 3D σε Κρασπεδομηχανή Wirtgen SP500
Εφαρμογή του συστήματος Leica Pavesmart 3D για Wirtgen SP500 με χρήση 3 Ρομποτικών Γεωδαιτικών Σταθμών Leica TCR1200.

Read More »
el